DOTACE EU

Proces čerpání finančních prostředků z fondů EU lze rozdělit do tří dílčích fází.

Konzultace projektového záměru
Kontrola oprávněnosti žadatelů a navrhovaných aktivit
Návrh případného řešení spolufinancování projektu
Zpracování studie proveditelnosti
Vypracování harmonogramu projektu
Zpracování finančních analýz a předběžného rozpočtu projektu
Sestavení projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace
Zpracování projektové žádosti (technická a finanční část)
Komunikace s implementační agenturou
Posouzení kvality projektu
Pomoc při zabezpečení spolufinancování projektového záměru bankovním subjektem
Kompletizace projektového spisu
Dokončení rozpracovaného projektu
Doplnění projektové žádosti podle dodatečných požadavků implementační agentury
Zabezpečení alternativního financování

Realizace a administrace
Zabezpečení veřejných zakázek
Zabezpečení veřejné obchodní soutěže
Dohled nad realizací projektů
Zabezpečení publicity projektu podle požadavků implementační agentury
Finanční řízení realizace projektu
Zpracování průběžných monitorovacích zpráv o stavu realizace projektu
Komunikace s implementační agenturou
Řešení krizových situací projektového financování